Kirjoittamisen kandidaattiohjelma — Opetussuunnitelmat

Kirjoittamisen kandidaattiohjelma — Opetussuunnitelmat

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja kirjoittamisen prosessin hallintaa.

Aiemmat opetussuunnitelmat – Kauppatieteiden

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma. Skip to end of banner. Jira links; Go to start of banner. Aiemmat opetussuunnitelmat. Valikosta vasemmalta löydät aikaisempien lukuvuosien opetussuunnitelmat. Overview. Content Tools

Musiikkikasvatuksen kandidaattiohjelma — Opetussuunnitelmat

Kuvaus. Musiikkikasvatuksen opinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä antavat opiskelijalle pedagogiset, tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet perusopetuksen ja lukion musiikinopetukseen.

Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen …

Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2017-31.7.2020 Kirjoittamisen kan­di­daat­tioh­jel­ma, tutkintoon suoritettavat opinnot

Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma

Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma Osaamistavoitteet. Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat tieteellisen kirjoittamisen (KKSUYTK) sijaan opintojakson JOVA18A Journalistinen kieli kuvajournalisteille. JOVA18 Journalistinen kieli, 10 op.

Hallintotieteiden opinto-opas lukuvuodelle 2017-2018

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma ja maisteriopinnot. Opetussuunnitelmat: Muutokset opetussuunnitelmiin; HTK- ja HTM-tutkintojen rakenteet; Orientoivat opinnot; Yleisopinnot; Hallintotieteiden perusopinnot ; Julkisen toiminnan perusteet -kokonaisuus; Aluetiede: aineopinnot ja syventävät opinnot;

[PDF]

Uuden kirjoittamisen – jyx.jyu.fi

dollisti uuden kirjoittamisen pilottiprojektin käynnistämi-sen. Kiitos myös projektin puitteissa uuden kirjoittamisen -kursseja pitäneille Simolle ja Johannalle. Erityisesti haluan kiittää kaikkia niitä lukioiden abiturientteja, jotka antoivat kirjoittamansa esseen tämän tutkimuksen materiaaliksi.

Oppiaineet & koulutukset — Suomi

Kemian kandidaattiohjelma, nanotieteiden opintosuunta Kemian maisteriohjelma, aineenopettajan opintosuunta Kemian maisteriohjelma, rakenne- ja …

Opettajan pedagogiset opinnot Itä- Suomen yliopistossa …

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden . Lisätiedot . Opetussuunnitelmat …

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma …

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.